Soi và chửi người haha ở bài viết đau buồn không làm đạo đức bạn khá hơn

Soi và chửi người haha ở bài viết đau buồn không làm đạo đức bạn khá hơn

Soi và chửi người haha ở bài viết đau buồn không làm đạo đức bạn khá hơn

Có thể người ta ấn nhầm, hoặc là mấy nick ảo auto thả haha chẳng hạn.