Sơn tăng dame - auto headshot

Sơn tăng dame - auto headshot

Cực mạnh khi sơn vào AK47.