Sơn Tùng trong phi thuyền nhìn Khá Bảnh và Huấn Hoa Hồng

Sơn Tùng trong phi thuyền nhìn Khá Bảnh và Huấn Hoa Hồng

Sơn Tùng trong phi thuyền nhìn Khá Bảnh và Huấn Hoa Hồng

3 huyền thoại của làng nhạc trẻ Việt Nam.