Sống nghèo sống khó nhưng đéo sống chó với anh em

Sống nghèo sống khó nhưng đéo sống chó với anh em

Sống nghèo sống khó nhưng đéo sống chó với anh em

Mã tấu trên tay anh em gọi, lạy mẹ con đi cứu bạn bè.