Sống ở đời nên nhớ làm việc xấu chắc chắn sẽ nhận quả táo

Sống ở đời nên nhớ làm việc xấu chắc chắn sẽ nhận quả táo

Sống ở đời nên nhớ làm việc xấu chắc chắn sẽ nhận quả táo

Thật ra là quả báo chứ không phải là quả táo.