Sống tới giờ vẫn éo biết đứa nào đồn ăn thịt Đường Tăng sẽ bất tử

Sống tới giờ vẫn éo biết đứa nào đồn ăn thịt Đường Tăng sẽ bất tử

Đồn ác vl. Sống éo có đạo đức.

Xem thêm: