Sống trên đời đừng nên tin bất cứ ai hết

Sống trên đời đừng nên tin bất cứ ai hết

Chân lý đúc kết ra sau nhiều lần bị lừa.

Xem thêm: