Status này cần một chút dầu ăn nữa mới nuột

Status này cần một chút dầu ăn nữa mới nuột

Status này cần một chút dầu ăn nữa mới nuột

Một chút dầu ăn sẽ nâng cao thêm tính nuột nà của câu chuyện.