Sự khác biệt giữa lao phổi và lmao phổi

Sự khác biệt giữa lao phổi và lmao phổi

Dảk dảk bủh bủh lmao lmao.