Sức mình tới đâu ăn tới đó lượng sức mà ăn - Gia Cát Lượng

Sức mình tới đâu ăn tới đó lượng sức mà ăn - Gia Cát Lượng

Gái trong thiên hạ không thiếu chỉ sợ bạc mang theo không đủ.