Súc vật - mặt cười vừa tát vừa chửi

Súc vật - mặt cười vừa tát vừa chửi

2 chữ này dành cho bạn vì bạn xứng đáng.