Ta thà phụ người, chứ không phụ hồ - Tào Lao em Tào Tháo

Ta thà phụ người, chứ không phụ hồ - Tào Lao em Tào Tháo

Anh có thể phụ cả thiên hạ nhưng nhất định không bao giờ phụ em.

Xem thêm: