Tải sổ hộ nghèo được ưu tiên húp trước

Tải sổ hộ nghèo được ưu tiên húp trước

Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo được ưu tiên húp trước.