Tại vì bạn ngu

Tại vì bạn ngu

Tại vì bạn ngu

Một lý do đơn giản nhất cho những hành động của đứa bạn thân.