Tấm bảng có dòng chữ: con người đâu phải là con cac đâu mà để nói hoài

Tấm bảng có dòng chữ: con người đâu phải là con cac đâu mà để nói hoài

Tấm bảng có dòng chữ: con người đâu phải là con cac đâu mà để nói hoài

Một vấn đề tốt nhất đừng để nói quá nhiều lần.