Tầm này bỏ mồm nhai luôn không cần rửa

Tầm này bỏ mồm nhai luôn không cần rửa

Anh da đen nói: Trường hợp này cho chúng tôi bỏ mồm nhai luôn không cần rửa.