Tam Quốc Diễn Nghĩa với Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu...

Tam Quốc Diễn Nghĩa với Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu...

Tam Quốc Diễn Nghĩa với Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu...

Mưu lược kế hiểm lần lượt được show ra khắp nơi.