Tao đá một cái mày dính trên cây ổi nha

Tao đá một cái mày dính trên cây ổi nha

Cây ổi không biết có chứa nổi mày không á.