Tao đá một cái mày dính trên cây ổi nha

Tao đá một cái mày dính trên cây ổi nha

Tao đá một cái mày dính trên cây ổi nha

Cây ổi không biết có chứa nổi mày không á.