Tao đi lấy dao - Mèo Tom nhỏ dễ thương

Tao đi lấy dao - Mèo Tom nhỏ dễ thương

Tao đi lấy dao - Mèo Tom nhỏ dễ thương

Chờ đấy thằng cờ hó, để tao về lấy dao.

Meme liên quan: