Tạo hoá thật keo kiệt với bộ não của cậu

Tạo hoá thật keo kiệt với bộ não của cậu

Bộ não của cậu nhỏ hơn bình thường thì phải?

Xem thêm: