Tao hỏi lại lần cuối chú bán ếch ở lại làm chi?

Tao hỏi lại lần cuối chú bán ếch ở lại làm chi?

Tao hỏi lại lần cuối chú bán ếch ở lại làm chi?

Con le le đánh trống thổi kèn, vậy con le le là gì?