Tao hỏi mày lần cuối, thuần phong mỹ tục ở đâu?

Tao hỏi mày lần cuối, thuần phong mỹ tục ở đâu?

Tao hỏi mày lần cuối, thuần phong mỹ tục ở đâu?

Lối sống văn hóa ở đâu, cái này xem ở đâu?

Meme liên quan: