Tao thấy mà tao tức á, chưa bao giờ tao tức dị á

Tao thấy mà tao tức á, chưa bao giờ tao tức dị á

Tao tức mà tao đứng ngồi không yên luôn á.

Xem thêm: