Tao thấy mà tao tức á. Má nó tức ghê á. Tao đang uốn tóc mà phải chạy ra đây á.

Tao thấy mà tao tức á. Má nó tức ghê á. Tao đang uốn tóc mà phải chạy ra đây á.

Xem thêm: