Tao thấy mà tao tức á. Tao tức ko ngủ được luôn á.

Tao thấy mà tao tức á. Tao tức ko ngủ được luôn á.

Xem thêm: