Tao vả cái là vẹo mỏ nghe hơm

Tao vả cái là vẹo mỏ nghe hơm

Cẩn thận cái răng của mày nhé. Ảnh vẽ em bé Tao vả cái là vẹo mỏ nghe không.