Tao vẫn chưa hiểu lắm mày giải thích lại đi

Tao vẫn chưa hiểu lắm mày giải thích lại đi

Tao vẫn chưa hiểu lắm mày giải thích lại đi

Sử dụng meme này khi bạn không hiểu vấn đề gì đó đang xảy ra.