Tất cả vụ trụ song song này nhưng anh không tìm ra thực tại mà anh có thể bên em mãi mãi

Tất cả vụ trụ song song này nhưng anh không tìm ra thực tại mà anh có thể bên em mãi mãi

Tất cả vụ trụ song song này nhưng anh không tìm ra thực tại mà anh có thể bên em mãi mãi

Meme dành cho những ai thất tình, đau khổ vì tình.

Meme liên quan: