Thà chạy xe nhanh mà tông thằng khác

Thà chạy xe nhanh mà tông thằng khác

Thà chạy xe nhanh mà tông thằng khác

Còn hơn từ từ hóng mát để cho thằng khác nó tông.