Thà ta xạo lon với thiên hạ, còn hơn để thiên hạ xạo lon với ta

Thà ta xạo lon với thiên hạ, còn hơn để thiên hạ xạo lon với ta

Biến thể của câu nói thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.

Xem thêm: