Thằng bé chống tay hoảng hốt suy nghĩ (ảnh từ sách)

Thằng bé chống tay hoảng hốt suy nghĩ (ảnh từ sách)

Hoảng loạn quá, là sao là sao