Thằng bé cởi trần cầm dao nói đến là đón

Thằng bé cởi trần cầm dao nói đến là đón

Thằng bé cởi trần cầm dao nói đến là đón

Nhà tao ở đây, cứ đến sẵn sàng tao tiếp.