Thằng bé lội dưới sông cầm khúc gỗ nói vô một khúc

Thằng bé lội dưới sông cầm khúc gỗ nói vô một khúc

Bạn hiểu vô một khúc ở đây là gì rồi chứ?