Thang máy đi xuống hiện chữ HELL: đi xuống địa ngục đi

Thang máy đi xuống hiện chữ HELL: đi xuống địa ngục đi

Đây là chỗ dành cho mấy thằng bạn thân bẩn bựa.