Thằng này đẹp trai, mũi tên chỉ thẳng vào avatar

Thằng này đẹp trai, mũi tên chỉ thẳng vào avatar

Comment ảnh này sẽ làm cho mọi người hiểu rằng bạn đang nói rằng bạn rất tỉnh và đẹp trai.