Thằng nhó áo xanh nói "gay thật"

Thằng nhó áo xanh nói "gay thật"

Không gay thật chắc có lẽ gay giả?