Thằng nhóc lấy lá chùi đít

Thằng nhóc lấy lá chùi đít

Thằng nhóc lấy lá chùi đít

Ở đây bẩn quá, chùi phát cho đỡ bẩn