Thằng ranh con này! Ông Nguyễn Hữu Đa cho một đấm

Thằng ranh con này! Ông Nguyễn Hữu Đa cho một đấm

Thằng ranh con này, gặp tôi tôi đấm cho mấy nhát.