Thanh niên áo trắng đan tay nói nước đi hay đấy

Thanh niên áo trắng đan tay nói nước đi hay đấy

Thanh niên áo trắng đan tay nói nước đi hay đấy

Đó là nước đi mà tại hạ méo thể lường được.