Thanh niên áo xanh tán gái nói quá là điều bình thường luôn

Thanh niên áo xanh tán gái nói quá là điều bình thường luôn

Áo xanh áo đỏ chứng tỏ cho anh nhé.