Thanh niên bị chọc 2 tay vào mắt

Thanh niên bị chọc 2 tay vào mắt

Thanh niên bị chọc 2 tay vào mắt

Này thì ai đó bảo làm ơn chọc mù mắt tao đi.