Thanh niên đang bơi mồm thành chữ thôiiiiiiii thôi

Thanh niên đang bơi mồm thành chữ thôiiiiiiii thôi

Thanh niên đang bơi mồm thành chữ thôiiiiiiii thôi

Thôi bỏ đi bạn ơi, bỏ đi mà làm người.