Thanh niên đau tim cần ngay xe cấp cứu - vác xe cấp cứu

Thanh niên đau tim cần ngay xe cấp cứu - vác xe cấp cứu

Gọi ngay xe cấp cứu đến đây không tim tao ngừng đập mất.

Xem thêm: