Thanh niên gãy chân chống nặng có gắn phóng lợn

Thanh niên gãy chân chống nặng có gắn phóng lợn

Vì anh em kể cả chân bị gãy cũng không thành vấn đề.

Xem thêm: