Thanh niên kẻ bảng bằng tuyết trắng

Thanh niên kẻ bảng bằng tuyết trắng

Thanh niên kẻ bảng bằng tuyết trắng

Kẻ ít thôi ngày mai còn đi làm.