Thanh niên khoe sổ hộ nghèo, phiếu bé ngoan, 3 bích, thẻ húp...

Thanh niên khoe sổ hộ nghèo, phiếu bé ngoan, 3 bích, thẻ húp...

Thanh niên khoe sổ hộ nghèo, phiếu bé ngoan, 3 bích, thẻ húp...

Có cả vở sạch chữ đẹp với giấy khen nữa.