Thanh niên mắt đỏ ngầu ngồi đưa tay gãi trym

Thanh niên mắt đỏ ngầu ngồi đưa tay gãi trym

Thanh niên mắt đỏ ngầu ngồi đưa tay gãi trym

Ngồi hóng chuyện chứ làm gì nữa đâu.