Thanh niên mắt đỏ ngầu ngồi đưa tay gãi trym

Thanh niên mắt đỏ ngầu ngồi đưa tay gãi trym

Ngồi hóng chuyện chứ làm gì nữa đâu.