Thật là một ngày khủng khiếp khi biết đọc chữ

Thật là một ngày khủng khiếp khi biết đọc chữ

Giá mà tôi không đọc những gì trong status này.

Xem thêm: