Thầy cúng lôi bộ xương nói dậy gáy đi, sao không gáy nữa

Thầy cúng lôi bộ xương nói dậy gáy đi, sao không gáy nữa

Thầy cúng lôi bộ xương nói dậy gáy đi, sao không gáy nữa

Chớ nên tỏ ra hiểu biết trước người ít nói, nếu không bạn sẽ giống như bộ xương kia.