Thấy gì không, dân chơi đấy

Thấy gì không, dân chơi đấy

Dân chơi này gặp tôi tôi đấm cho mấy nhát - ông Nguyễn Hữu Đa.